การทางพิเศษฯ รับสมัคร พนง.ด้านบริหารความเสี่ยง วุฒิ ป.ตรี/ปโท มีผลTOEIC บัดนี้-30มี.ค.65

 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 17-30 มีนาคม 2565

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 แผนกพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง กองบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ด้านบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม (วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาตรีจะพิจารณาให้เงินเพิ่มตามประสบการณ์ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 4 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 18,900 บาท) หรือ
– สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท ด้านบริหารความเสี่ยง สถิติ สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ บริหารจัดการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ วิศวกรรม วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล (ได้รับอัตราเงินเดือน 18,900 บาท หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหลังจากสำเร็จ การศึกษาวุฒิปริญญาโทจะพิจารณาให้เงินเพิ่มตามประสบการณ์ดังกล่าวแต่ไม่เกิน 3 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 22,580 บาท)

ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่นำมาพิจารณาจะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละหน่วยงาน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีมารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง)

– มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC หรือ TOEFL หรือ PSU-GET หรือ IELTS หรือ CU-TEP หรือ TU-GET (ซึ่งเป็นผลสอบย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ สอบสัมภาษณ์) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์
– อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
– ผู้สมัครเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ ราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เท่านั้น)
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีการสมัคร (อ่านคู่มือการลงทะเบียนผู้สมัครก่อนสมัคร)
(1) เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน” & “สมัครงานทางระบบ อินเตอร์เน็ต
(2) ลงทะเบียนผู้สมัครงาน (ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลและ นำข้อมูลไปใช้สมัครตำแหน่งอื่น ๆ ที่ กทพ. เปิดรับสมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ตได้)
(3) กรอกใบสมัครโดยกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วนปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด และเมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์เอกสารอ้างอิงการสมัครงานและแบบฟอร์มการชำระเงิน นำไปชำระเงินตามข้อ 3.2

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ