ถอดยศทหาร-เรียกคืนเครื่องราชฯ ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรรณ์ 5 นายทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง-หนีทหาร-ทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส

วันที่ 1 มี.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศนายทหารสัญญาบัตร จํานวน 4 ราย ออกจากยศทหาร

ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 4 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 ข้อ 7 (2) และ (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548 ดังนี้

1.พันเอก วัลลภ ตันติวรรธณ์ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

2.นาวาโท วีรฉัตร ยศสุวรรณ สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์ มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

3.นาวาตรี อาทิตย์ เขียวประเสริฐ สังกัดกองทัพเรือ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เนื่องจากกระทําความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจําการ และเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน และเหรียญจักรมาลา

4.ร้อยเอกหญิง พรรษมนตร์ ทรัพย์สุขศานต์ หรือยืนยง สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก ในความผิดฐานทําร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายสาหัส คดีถึงที่สุด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

ทั้งนี้ นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 4 รายดังกล่าว เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

นอกจากนี้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชนุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท วรวุฒิ วรรณประสาท นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6)พ.ศ. 2501

ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ.2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ที่ได้รับพระราชทาน ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ร้อยโท วรวุฒิ วรรณประสาท เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ