กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครธุรการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-4มี.ค.65

 

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2565

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า
– มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, E-mait และอินเตอร์เน็ต

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ฝ่ายสารบรรณ ชั้น 8 สำนักงานเลขานุการกรม กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร เข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-2323 ต่อ 1810, 1811, 1813, 1817 – 20

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ