ราชกิจจาฯแพร่ประกาศลดภาษีน้ำมันดีเซล 3 บาท/ลิตร มีผล 18-20 พ.ค. 65

ราชกิจจานุเบกษา แพร่กฎกระทรวงลดเก็บภาษีน้ำมันดีเซล 3 บาท/ลิตร มีผลตั้งแต่ 18-20 พ.ค. 2565 เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อยของประชาชน หลังสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2565 ระบุว่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (1) และ (2) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตรา ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (5) (5/1( (5/2) (5/3) (5/4) และ (5/5) ในประเภทที่ 01.05 น้ำมันดีเซล และน้ำมันอื่นๆ ที่คล้ายกัน ตอนที่ 1 สินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ทั้งนี้มีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงการใช้พิกัดอัตราสรรพสามิตสินค้าน้ำมันดีเซลใหม่ มีผลให้ภาษีน้ำมันดีเซลลดลงประมาณลิตรละ 3 บาท มีผลตั้งแต่ 18 ก.พ.-20 พ.ค. 2565

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สถานการณ์ราคาน้ํามันดิบและเชื้อเพลิง ประเภทต่างๆ ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพและต้นทุนในการประกอบกิจการของประชาชนในภาคส่วนต่าง ๆ

ดังนั้น เพื่อลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์ราคาสินค้าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งเพื่อให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศในทุกภาคส่วน ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาในช่วงที่ประเทศยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่น ๆ ที่คล้ายกัน จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ