กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครนักวิจัยเขตแดน ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18ก.พ.65

 

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ที่ 4 /2565 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1 ตำแหน่งนักวิจัยเขตแดน  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
2. สามารถค้นคว้าและรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ
3. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ มีความอดทน ยืดหยุ่น ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและบุคลิกภาพดี
5. มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย หรือในประเด็นที่กรมสนธิสัญญาและ กฎหมายกำหนดให้ได้อย่างรวดเร็ว

2 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ยืดหยุ่น ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและบุคลิกภาพดี
3. สามารถทำงานนอกวันและเวลาราชการได้

3 ตำแหน่งพนักงานประสานงานทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน ยืดหยุ่น ตั้งใจทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบและบุคลิกภาพดี
3. สามารถทำงานนอกวันและเวลาราชการได้

อัตราค่าจ้าง 15,000 – 20,000 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการ)

กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถ Download แบบฟอร์ม การสมัครได้จากท้ายประกาศที่แนบมานี้ พร้อมแนบเอกสารตามข้อ 3 โดยสามารถส่งเอกสารและหลักฐาน ที่ใช้ในการสมัครได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ยื่นเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครพร้อมลงลายมือชื่อ วัน และ เวลาที่ยืนในแบบฟอร์ม ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา พร้อมวงเล็บมุมซอง ล่างขวาว่า “สมัครงานกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย” ในวันและเวลาราชการ
2. ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจ่าหน้าถึง “ผู้อำนวยการกองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400” พร้อมวงเล็บมุมซองล่างขวาว่า “สมัครงานกองเขตแดน กรมสนธิสัญญา และกฎหมาย”
3. ส่งเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องว่า “สมัครงานกองเขตแดน” ตามด้วยชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร
ทั้งนี้ เอกสารจะต้องถึงเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ