กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานบริหารงานทั่วไป บัดนี้-28ม.ค.65

กรมการกงสุล งานราชการ

 

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

ระยะเวลาการจ้าง ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2565

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
(3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
(4) มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานต่าง ๆ (Word/ Exce/ PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
(5) มีความสามารถในการศึกษา จัดการข้อมูล และวิเคราะห์ได้
(6) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
(7) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถการอ่าน เขียน และติดต่อสื่อสาร ได้เป็นอย่างดี
(8) มีทักษะ ขยัน อดทน และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้
(9) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เมื่อมีเหตุจำเป็น)

ปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 โดยส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ