เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครพนักงานจ้าง 79 อัตรา 1-9ก.พ.65

 

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 79 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองช่าง

1. ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสำรวจ และได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (ปวส.) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ปวส.) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ปวส.) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,785 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกล และซ่อมบำรุง โลหะการ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา

อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

6. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 12 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น

กองการศึกษา

7. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะ ของบุคคลดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจาก นายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 5. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภททักษะ)

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักคลัง

1. ตำแหน่งนักการ 2 อัตรา กองช่าง อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่า

2. ตำแหน่งคนงาน (เพศชาย) 28 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3. ตำแหน่งคนงาน 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 13 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

กองการศึกษา

5. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม. 3 หรือ เทียบไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยศึกษาตอนปลายสายอาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ 3
. ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา และ
4. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

6. ตำแหน่งนักการ 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ.3 – ม.3 หรือเทียบเท่า

7. ตำแหน่งภารโรง 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาล นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ