มรภ.เพชรบูรณ์ รับสมัครอาจารย์12อัตรา บัดนี้-25ม.ค.65

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-25 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
(ครั้งที่ 1/2565)

1.ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และต้องทำวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และต้องทำวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปฐมวัย
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5 แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสาร การสมัครด้วย

2. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการประถมศึกษา 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางการศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และต้องทำวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ หรือ คณะศึกษาศาสตร์ และต้องทำวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4 4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5 5. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

* แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสาร การสมัครด้วย

3. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท ปริญญาโท 29,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท สาขาวิชาพลศึกษา ในหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4 3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5
4. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
5. มีความรู้ความสามารถเฉพาะกีฬา อย่างน้อย 1 ชนิดกีฬา
* แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท หรือระดับ
ปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสารการสมัครด้วย

4. ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาพื้นฐานการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการศึกษา หรือ บริหารการศึกษา
1.1 ต้องมีพื้นฐานความรู้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการศึกษา
1.2 ต้องมีประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ เป็นผู้ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5
4. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
* แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสารการสมัครด้วย

5. ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาวัดผลและวิจัยทางการศึกษา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการจัดประเมินผล , วิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. ต้องมีพื้นฐานความรู้ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5
5. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
* แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสารการสมัครด้วย

6. ตำแหน่ง อาจารย์ กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สาขาการศึกษา
3. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5
5. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
*แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสารการสมัครด้วย

7. ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ปริญญาเอก 34,950 บาท ปริญญาโท 29,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโท ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม อาทิ สาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาภูมิภาคศึกษา
2. มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.4
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จปริญญาในระดับใด ๆ ที่ได้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือนำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติขึ้นไป ซึ่งมี คุณสมบัติเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ ตามประกาศ ฯ ในข้อที่ 2.2.5
4. มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา
*แนบสำเนาหน้าปก และบทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก มาในวันส่งเอกสารการสมัครด้วย

(1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น M) กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
(2) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 25 มกราคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://miscenter.pcru.ac.th/job_pcru ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ