โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา

 

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ พนักงานประจำห้องยา นักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสถิติ หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานบริการ 5 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1.) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 10,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติ กลุ่มงานบริการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 14,490 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา
(2) มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน/เดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรม สุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น P อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: