กระทรวงอุดมศึกษา รับสมัครนักวิเคราะห์นโยบาย ป.โท

 

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา)

โครงการภายใต้ภารกิจการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา เงินเดือน 17,500.– บาท

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (หากจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และบริหารรัฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนองาน (Presentations) และการประสานงานทางด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

หลักฐานการพิจารณารับสมัคร

 • 1. ประวัติส่วนบุคคล (Resume)
 • 2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา (ตรีและโท) จำนวนอย่างละ ๑ ชุด
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
 • 4. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ
 • 5. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก สามารถส่งเอกสารได้ทางอีเมล์ [email protected] โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ QR Code ในเอกสารแนบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ