สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ประกาศสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่องค์กรนวัตกรรมอาวุโส งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร (ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)

คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งงงาน และประสบการณ์
1. ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์ จิตวิทยา
บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
3. มีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
4. มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานบุคคล เช่น ระบบสมรรถนะ (Competency) ระบบการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Based Management) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ หลักการบริหารคุณภาพชีวิต
และบุคลากรสัมพันธ์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management) และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5. มีทักษะในการวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการพัฒนาบริหารจัดการฐานข้อมูล
6. สามารถริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆที่รับผิดชอบได้
7. มีภาวะผู้นำ มีทักษะการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสร้างเครือข่ายการทำงานได้
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี
10. หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ/ องค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(www.nia.or.th) โดยแนบเอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: [email protected] โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง………….(ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก) ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร โทร. 02-017-5555 ต่อ 689

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ