ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัย 26 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2565

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 4712003 (กบม 7/2562_ศ 9 ส.ค. 62)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการเอกสารงานธุรการ งานประชุม งานบริหารงานบุคคล
4. มีจิตอาสาและน้ำใจในการให้บริการ
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขที่ 4722003 (กบม 3/2563_พฤ 12 มี.ค. 63)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ ด้านครุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอักษรศาสตร์
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียนได้ดี
4. มีประสบการณ์ในการทำงานและบริการได้ดี
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

3. ตำแหน่ง นิติกร เลขที่ 0082003 (กบม 6/2564_พฤ 8 ก.ค. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านกฎหมาย
3. มีความรู้ในวิชากฎหมายและมีความสามารถในการใช้กฎหมายอย่างเหมาะสม
4. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปเลขที่ 0162002 (กบม 9/2564_จ 18 ต.ค. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นคฤหัสถ์
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ด้านสังคมศาสตร์
3. มีประสบการณ์การทำงาน ในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้และทักษะงานด้านเลขานุการ งานพิธีการและงานประชุม และด้านติดต่อประสานงาน
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

5. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ 0022027 (กบม 8/2564_พ 15 ก.ย. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและธนาคาร หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินด้วยระบบ MIS ในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

6. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เลขที่ 0022021 (กบม 8/2564_พ 15 ก.ย. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำระบบ MIS ด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีความรู้ ความสามารถงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

7. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาเลขที่ 0032031 (กบม 9/2564_จ 18 ต.ค. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. จบเปรียญธรรม 9 ประโยค
4. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

8. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปเลขที่ 0832001 (กบม. 10/2564_พฤ 11 พ.ย. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

ประกาศฉบับที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง วิชาการ

1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 0331018(กบม. 5/2563_พฤ 11 มิ.ย. 63)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา
3. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน

2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 0421005(กบม. 8/2564_พ. 15 ก.ย. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาจารึกภาษาไทย หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
3. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
5. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

3. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 3411007(กบม. 8/2564_พ. 15 ก.ย. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
5. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

4. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 3411013 (กบม. 8/2564_พ. 15 ก.ย. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา สาขาวิชาการประเมินและการวิจัยทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
3. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
5. มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

5. ตำแหน่ง อาจารย์เลขที่ 0221019 กบม. 11/2564_ศ 17 ธ.ค. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
3. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

6. ตำแหน่ง อาจารย์เลขที่ 0231001 กบม. 11/2564_ศ 17 ธ.ค. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญา หรือสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
3. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน


7. ตำแหน่ง อาจารย์เลขที่ 0231003 กบม. 11/2564_ศ 17 ธ.ค. 64)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาปรัชญาหรือสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
3. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศฉบับที่ 3

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัยตำแหน่ง วิชาการ

1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1137003(กบม. 1/2564_พฤ. 14 ม.ค. 64) เงินรายได้ของ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
3. มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
4. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
6. ทักษะด้านดิจิตทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1137006(กบม. 1/2564_พฤ. 14 ม.ค. 64) เงินรายได้ของ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านพระพุทธศาสนาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
3. มีผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

4. มีใบผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
6. ทักษะด้านดิจิตทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

3. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 1011003(กบม. 3/62_พฤ 14 มี.ค. 62)เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต อายุไม่เกิน 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาสันติศึกษา
3. มีประสบการณ์ (1) ในการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขความขัดแย้งด้วยสันติวิธี (2) ในการเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมสัมมนาหรือโครงการเสริมสร้างสันติสุขในองค์กรและชุมชน
4. มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสันติศึกษา
5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นอย่างดี
6. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
7. มีจิตอาสาและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมที่จะเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น
8. สามารถทำงานนอกพื้นที่และนอกเวลาได้

4. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 0547006 (กบม 10/2564_พฤ 11 พ.ย. 64)เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านสังคมศาสตร์สาขาวิชาสังคมวิทยา สาขาวิชามานุษวิทยา สาขาวิชาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประชากรศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนา หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์ (ISED 2013)
3. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. สำเร็จการศึกษาตามแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์)
5. มีใบผ่านการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
6. มีผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพ
7. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน

ประกาศฉบับที่ 4

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

1. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ 0128012 (กบม. 1/2564_พฤ 14 ม.ค. 64) เงินรายได้สำนักงานพระสอนศีลธรรม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการเงิน
3. มีประสบการณ์การทำงานและบริการได้ดี
4. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0118017 (กบม. 2/2564_จ 15 ก.พ. 2564) เงินรายได้หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์การทำงานและบริการได้ดี
4. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี
5. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

3. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 1028007 (กบม 6/2564_พฤ 8 ก.ค. 64) เงินรายได้ส่วนธรรมนิเทศ สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิต หรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านให้บริการไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป เลขที่ 0152002 (กบม 10/2564_พฤ 11 พ.ย. 64) เงินรายได้ของกองกิจการนิสิต
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีประสบการณ์ทำงานในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

5. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค เลขที่ 0159003 (กบม 10/2564_พฤ 11 พ.ย. 64)เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. มีประสบการณ์การทำงานในเฉพาะตำแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน

6. ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เลขที่ 0528005 (กบม 10/2564_พฤ 11 พ.ย. 64) เงินรายได้ของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาวิชาบัญชี
3. มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

7. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปเลขที่ 0618002 (กบม 11/2564_พฤ 17 ธ.ค. 64) เงินรายได้ของสถาบันภาษา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ไม่จำกัดสาขาวิชา
3. มีทักษะการใช้ภาษา หรือภาษาต่างประเทศอื่นในระดับดี
4. มีความรู้ ความสามารถด้านการบริหารจัดการเอกสารงานธุรการ งานการเงินการบัญชี
5. มีทักษะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้ดี

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-31 มกราคม 2565
ยื่นใบสมัคร online ที่ URL : https://hr.mcu.ac.th/HRIS/Recruit/
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (035) 248-000 ต่อ 8804 E-mail : [email protected]

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!