วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา

 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 3 อัตรา
2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 102 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่รับสมัครเท่านั้น)

2.2.2 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 310 ภาษาจีน (ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอน ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)

2.2.3 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 508 คอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลอาร์ต ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการ คอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย)


2.2.4 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา

2.2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 102)

2.2.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาจีน รหัสวิชา 310 และคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 508) 3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ