สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งบรรณารักษ์


 

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 13-28 มกราคม 2565

กองบรรณสารและห้องสมุด สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ที่ 1/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประเภทบุคคลธรรมดา ในตำแหน่งบรรณารักษ์

ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
4.1 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา การจัดการสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวกับด้าน บรรณารักษศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์
4.2 ไม่เป็นผู้ที่ทุพพลภาพทางกายจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ใน กฎ ก.พ. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง รวมทั้งไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.3 ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ รวมทั้งไม่มีอาการทางจิตประสาท ที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
4.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
4.5 ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณหรือเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง รวมทั้งไม่เป็นผู้เสพหรือ ติดยาเสพติดใด ๆ
4.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือ เป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
4.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.8 ผู้สมัครที่เป็นชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
4.9 เป็นบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามเวลาราชการ มีความรับผิดชอบ ส่งมอบงาน ได้ทันตามเวลาที่กำหนดครบถ้วนและมีคุณภาพ มีข้อคิดเห็นตามหลักวิชาการและมีข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์แก่ราชการอย่างแท้จริง

รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/e-mail ตั้งแต่วันที่ 13-28 มกราคม 2565

วิธีการรับสมัคร

ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและสนใจ สามารถ Download แบบฟอร์ม ใบสมัครได้จากเว็บไซต์ www.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ” นำส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานได้ 3 วิธี ดังนี้
7.2.1 สมัครด้วยตนเอง
ที่กองบรรณสารและห้องสมุด ฝ่ายบรรณสาร อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ หรือที่ฝ่ายห้องสมุด กระทรวงการต่างประเทศ อาคารศรีอยุธยา ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
7.2.2 สมัครทางไปรษณีย์
เรียน ผู้อำนวยการกองบรรณสารและห้องสมุด เลขที่ 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “สมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์”
7.2.3 สมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
โดยสแกนใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานแนบส่งมาทาง [email protected]

หมายเหตุ : – การส่งใบสมัครโปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงนามกำกับสำเนาเอกสาร ให้เรียบร้อย
– ในกรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะพิจารณาเฉพาะเอกสารที่ส่งไปรษณีย์ภายใน วันที่ 28 มกราคม 25615
– โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02 203-5000 ต่อ 23903 – 5 และ 23971 – 3

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!