สาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 60 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ขั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 17 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม

6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ 1 อัตรา ค่าจ้าง 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษา ตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล เวชสถิติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล เวชสถิติ

7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงิน)

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี การเงินและการธนาคาร

9. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 4 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

12. ตำแหน่งพนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาพณิชยการ

13. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ

14. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาพณิชยการ บริหารธุรกิจ การก่อสร้าง ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิคส์

15. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสาย สามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา

16. ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา

17. ตำแหน่งพนักงานบริการ 7 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสาย สามัญ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา

18. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับ วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
19. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

20. ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

21. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

1 กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565
2 ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน/สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ