วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ 4 อัตรา

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างงานเหมาบริการ

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง งานเหมาบริการ 4 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งและอัตราจ้าง
1. จ้างเหมาบริการนักวิชาการพัสดุ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านงานพัสดุ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การลงระบบ GFMIS ระบบ EGP สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เป็นต้น 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขา หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร เอกสารด้านต่าง ๆ และบริการข้อมูลทำสื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้ผู้สนใจ ได้รับทราบข้อมูล ทั้งหน่วยงานภายใน ภายนอก และสามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารได้ เป็นต้น 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. จ้างเหมาบริการนายช่างไฟฟ้า ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ด้านติดตั้ง ตรวจซ่อม ซ่อมสร้าง ประกอบ ประดิษฐ์ ทดสอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ และเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เป็นต้น 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4. จ้างเหมาบริการผู้ช่วยช่างทั่วไป ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ ด้านงานซ่อมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงงานด้านไฟฟ้าพื้นฐาน ปะปา เป็นต้น 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง ดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bcnnon.ac.th และยื่นใบสมัครด้วนตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี (วิทยาเขตศรีธัญญา) ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ในวันและ เวลาราชการ โทรศัพท์ 0 2525 3136 ต่อ 12 , 20

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ จำนวน 1 รูป
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
5. หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
7. สำเนาเอกสารผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43 หรือ สด.8)
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: