กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา

 

กรมการทหารช่าง รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการทหารช่าง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

1. พนักงานบริการ 15 อัตรา (เพศหญิง)
2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา (เพศหญิง)
3. ตำแหน่ง พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)
4. ตำแหน่ง ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา (เพศชาย/หญิง)

คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นบุคคลเพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันรับสมัครวันแรก)
2.1.2 เพศชาย ต้องเป็นทหารกองหนุน หรือ ทหารกองเกิน ระบุว่าเป็นคนจำพวกที่ 1 (ตาม สด. 43) เท่านั้น
2.1.3 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.1.4 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544-2545 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการ ในปี พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 และไม่เป็นผู้ที่ได้รับ การผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี
2.1.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก
2.1.6 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.1.6.1 เพศชาย มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจำพวกที่ 2 – 4 หรือผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” (ตาม สด.43) มีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอก 75/78 ซม. ขึ้นไป และมีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 48 กก. โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กก./ตร.ม.
2.1.6.2 เพศหญิง มีร่างกายสมบูรณ์ดี มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. ขึ้นไป และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. โดยมีดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กก./ต.ร.ม.

2.1.7 เพศหญิง ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบ พนักงานราชการ (เครื่องแบบปกติขาวคอพับ(แขนสั้น) กระโปรงสีกากีแกมเขียว) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผล กระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร
2.1.8 เพศชาย ไม่มีรอยสักให้เห็นอย่างชัดเจนนอกร่มผ้า เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร หรือ ชุดกีฬาของหน่วย (เสื้อคอวี กางเกงขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ ทางราชการทหาร ไม่พบร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร
2.1.9 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ, พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และพนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.1.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.1.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.13 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาล หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
2.1.14 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.1.15 ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้
2.1.16 ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 เข็ม โดยแสดงหลักฐานให้ทราบในวันที่สมัคร
2.1.17 สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ
2.1.9 อนุโลมให้สมัครสอบได้ แต่หากผ่านการ สอบคัดเลือกแล้วจะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนวันทำสัญญาจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 ตำแหน่งตามข้อ 1.1 – 1.3 ต้องสำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า มีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรม Word และ Excel เป็นอย่างดี และมีความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
2.2.2 ตำแหน่งตามข้อ 1.4 ต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา เครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางาน เครื่องมือกล , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับช่างกลโรงงาน

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต (ตลอด 24 ชั่วโมง) https://engr.thaijobjob.com ตั้งแต่ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 00.00 นาฬิกา ถึง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 นาฬิกา และให้ ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตโดยละเอียด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง (ผู้สมัคร 1 คน สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น และเมื่อผู้สมัครยืนยันการส่งใบสมัครแล้ว จะไม่สามารถ แก้ไขข้อมูลการสมัครได้)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ที่ กองกำลังพล กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 0-3233-7014 ต่อ 53125,53124 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!