กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครพนักงานราชการ 5 อัตรา 7-25 ก.พ.65

 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-25 กุมภาพันธ์ 2565

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

1. ตำแหน่ง ซ่างครุภัณฑ์ รร.พจ.ยศ.ทร. (เพศซาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงานด้านช่างทั่วไป
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 2.1.4 ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2. ตำแหน่ง ช่างสี รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (เพศชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • พ่นทราย ขัดล้าง หรือพ่นสี รถ เรือ และยานพาหนะต่าง ๆ
 • ทาหรือพ่นสี เคลือบผิวและขัดเงา เครื่องประดับ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ
 • ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างสี
 • วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสี
 • ตรวจและทดสอบงานช่างสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
 • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3. ตำแหน่ง ช่างไม้ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (เพศชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
 • ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
 • ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
 • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กปส.ยศ.ทร. (เพศชาย/เพศหญิง) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • ดูแลรักษา ทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ์และทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการบริการ
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กอง สน.ยศ.ทร. (ช่างตัดผม) (เพศชาย/เพศหญิง) 1 อัตรา ปฏิบัติงานพื้นที่ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานด้านออกแบบ และตัดแต่งทรงผม
 • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย สถานที่ให้บริการ และบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง
– ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565 และจะต่อสัญญาจ้างทุกปี งบประมาณเว้นแต่ทางราชการบอกเลิกสัญญาจ้างหรือกระทำความผิดที่ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2564 โดยการจ้างต่อจะพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานและผลการประเมิน ถ้าผ่านจะได้รับการพิจารณาจ้างต่อไป

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

 • อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งตามข้อ 2.1 – 2.3 เดือนละ 11,280 บาท กับเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • อัตราค่าตอบแทนตำแหน่งตามข้อ 2.4 – 2.5 เดือนละ 10,430 บาท กับเงินช่วย ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท
 • อัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ และผลการประเมินการปฏิบัติงานประจำปี
 • สิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน สำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2564 และ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

สถานที่และกำหนดวันรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามสถานที่รับสมัครดังนี้

สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองกำลังพลและธุรการ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โทร.0 2475 3624
สมัครได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โทร.038 436 187 ต่อ 66015

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ