มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการสารสนเทศ (งานธรรมาภิบาลและบริหารงานทั่วไป)
จำนวน : 1 อัตรา
ประเภทบุคคล : พนักงานมหาวิทยาลัย
สังกัด : กองกฎหมาย
ปฏิบัติงาน : ศาลายา
เปิดรับสมัคร : 4 มกราคม 2565
ปิดรับสมัคร : 24 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อ : 31 มกราคม 2565

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ประสบการณ์ : ตามเอกสารแนบ

คุณสมบัติผู้สมัคร : ได้รับคุณวุฒิระดับได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้ และกรณีบุคคลภายนอกต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษโดยเป็นผลคะแนนที่ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ดังต่อไปนี้ (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่รับการพิจารณาใบสมัคร)

การทดสอบภาษาอังกฤษ : ผ่านเกณฑ์ทดสอบภาษาอังกฤษ จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้


  • IELTS(Academic Module)คะแนนไม่ต่ำกว่า 3
  • TOEFL IBTคะแนนไม่ต่ำกว่า 29
  • TOEFL ITPคะแนนไม่ต่ำกว่า 390
  • TOEFL CBTคะแนนไม่ต่ำกว่า 90
  • TOEICคะแนนไม่ต่ำกว่า 400
  • MU GRAD Testคะแนนไม่ต่ำกว่า 36
  • MU ELTคะแนนไม่ต่ำกว่า 56

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนถึงขั้นตอนของการทดสอบระบบก่อนนำไปใช้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

2.งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล

พัฒนาระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลวินัยนักศึกษา วินัยบุคลากร อุทธรณ์ร้องทุกข์นักศึกษา อุทธรณ์ร้องทุกข์บุกคลากร คดีความ บังคับคดี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.งานออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์

ออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินโฟกราฟิก แบนเนอร์ โปสเตอร์ และการบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตลอดจนการให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศทางด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย

4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามอบหมายงานอื่น ๆ ปรับเปลี่ยนภาระงาน การหมุนเวียนงานได้ตามความเหมาะสมรวมทั้งงานอื่น ๆที่ ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การคัดเลือก : สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (ข้อเขียน) และวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ภาคปฏิบัติ)

สอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ : ปริญญาตรี ๒๐,๐๙๐ บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 028496389 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารประกอบ : อ่านประกาศ ดาวน์โหลดประกาศ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ