โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 มกราคม 2565

กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  (ไม่ผ่าน ก.พ.)


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีตำแหน่งว่าง 11 ตำแหน่ง 16 อัตรา

1. ตำแหน่งเภสัชกร 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 22,750 บาท กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรม ชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต่อจากอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชระเบียน

4. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการวางแผน สาขาวิชาสังคมศาสตร์

5. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน สาขาวิชาวารสารศาสตร์

7. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท กลุ่มงานเทคนิค
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

10. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

11. ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท กลุ่มงานบริการ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มกราคม 2565

(1) ผู้สนใจจะสมัคร ให้ Download แบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรประจำตัวสอบ ท้ายประกาศ ทางเว็บไซต์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ www.prasri.go.th หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน
(2) กรอกเอกสารแบบฟอร์มใบรับสมัคร และบัตรประจำตัวผู้สมัคร ติดรูปถ่าย ลงลายมือ ชื่อผู้สมัคร
(3) หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(3.1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5 นิ้ว(กว้าง 3 ซม./สูง 4 ซม.) โดยถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(3.2) สำเนาใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จ การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวแนบพร้อมใบสมัครได้ ให้น้ำหนังสือ รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ได้รับอนุมัติวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครคือ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 มายื่นแทนก็ได้
(3.3) สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(3.4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญทหารกองเกิน สด. 8 หรือ สด. 43 (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
(4) ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบไฟล์เอกสารตามข้อ (1) – (3) ในรูปแบบ PDF ส่งไปที่ E-mail : [email protected]
(5) ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครฉบับจริง ตามข้อ (1) – (3) ไปที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เลขที่ 212 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 วงเล็บมุมซอง (เอกสารการสมัครงาน)
(6) กรมสุขภาพจิตจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [email protected] ไม่เกินวันที่ 19 มกราคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ