อัพเดท สิทธิบัตรทอง ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เช็กที่นี่

อัพเดทสิทธิบัตรทอง มาดูกันว่า ครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการใดบ้าง และอะไรที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้ สรุปให้ที่นี่

อัพเดท”สิทธิบัตรทอง” หลังจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ (ร่าง)ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข พ.ศ.2564 ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนว่า สิทธิบัตรทองจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายบริการใดบ้าง และอะไรที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้


 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 2. การตรวจวินิจฉัยโรค
 3. การตรวจและรับฝากครรภ์
 4. การบำบัดละการบริการทางการแพทย์
 5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. การทำคลอด
 7. การกินอยู่ในบริการ
 8. การบริบาลทารกแรกเกิด
 9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ด สปสช. กำหนดเพิ่มเติม
 14. บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 15. บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการปะสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 16. รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)
 17. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

สิ่งที่ไม่ครอบคลุม เบิกไม่ได้

 1. เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 3. การรักษาที่อยู่ระหว่างค้นคว้าทดลอง
 4. การปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
 5. การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่)

 

ข่าวจาก : ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ