มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย

 

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักอาชีวอนามัย 1 อัตรา สังกัดงานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำนักงานอธิการบดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร :
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.1 วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ ความปลอดภัย หรือสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หรือสาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หรือสาขาวิทยาการความปลอดภัย
1.2 สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1.3 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย หรือสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
4. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี
5. สามารถทำงานเป็นทีม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นได้
6. เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักที่จะทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม รักงานบริการ สามารถประสานงานและสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้ดี
7. หากมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ในการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษการ สื่อสารได้ในระดับดีและต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยเป็นผลการสอบที่ มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (แนบผลคะแนน ณ วันที่สมัคร) หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณาใบสมัคร

IELTS (Academic Module) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 3 คะแนน หรือ
TOEFL-IBT (Internet Based) คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 29 คะแนน หรือ
TOEFL-ITP คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 390 คะแนน หรือ
TOEFL-CBT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน หรือ
TOEIC คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
MU GRAD Test คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 36 คะแนน หรือ
MU-ELT คะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 56 คะแนน

อัตราเงินเดือนตามวุฒิ : ปริญญาตรี 20,090 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ E-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment หรือ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment/user/job ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ