ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานรับฝาก

 

 

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา)

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
– มีสัญชาติไทย
– มีความประพฤติเรียบร้อย มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับลักษณะงาน และมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างดี
– สามารถทำงานให้แก่ ปณท ได้เต็มเวลาที่กำหนด
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
– ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
– ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยหรือทุจริตต่อหน้าที่
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ให้แนบผลการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาล เอกชนมาแสดงว่ามิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อคัดเลือก ให้ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี ในเวลาทำการระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ