กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา

 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2565

กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง เสมียน (ขกท.710,711,716,717,720,760,768) (อัตรา ส.อ.) 5 อัตรา
3.2 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) (อัตรา ส.อ.)  1 อัตรา
1.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ (ขกท.631,632,635) (อัตรา ส.อ.) 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ตำแหน่ง เสมียน เป็นบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชาย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดปี พ.ศ.2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497)
2.2 ตำแหน่ง พลขับ เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชายต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ของ กรมการขนส่งทางบก
2.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ เป็นบุคคลพลเรือน, ทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จการศึกษา วิชาทหารชั้นปีที่ 3 – 5 เพศชาย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด ปี พ.ศ.2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พรบ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497)
2.4 ผู้สมัคร บิดา มารดา มีสัญชาติไทย
25 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดต่อการรับราชการ
2.7 เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติคดีอาญา โดยเฉพาะข้อหายาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาหากไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร หรือแจ้งข้อความอันไม่เป็นความจริง หากตรวจสอบ ทบในภายหลัง ทางราชการจะไม่รับการบรรจุหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุในภายหลังได้
2.8 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ ไม่เคยถูกปลดออก จากราชการเพราะความผิด หรือถูกให้ออกจากราชการ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย ตามคำพิพากษาของศาล และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน ประมาท หรือลหุโทษ

3. คุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร
3.1 ตำแหน่ง เสมียน สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3.2 ตำแหน่ง พลขับ สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป สามารถขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.3 ตำแหน่ง ช่างซ่อมยานยนต์ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์
3.4 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิที่สูงกว่า มาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่นั้นไม่ได้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2565 เวลา 0900 – 1200 และ 1300 – 1600 ณ ศาลาเทพรัตน์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (เว้นวันหยุดราชการ)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ