มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ บัดนี้-14 ม.ค.65

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 5/2564

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ หน่วยงานที่บรรจุ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 21,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
– อายุไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์
– มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– มีประสบการณ์ในงานกฎหมายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยกรอกข้อมูลตาม แบบของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยสมบูรณ์และแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ณ งานบุคคลและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนและอำนวยการ (อาคาร 4) ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนคร รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 11.30 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 15.30 น

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องใน เอกสารและหลักฐานที่นำมายื่นในการสมัครทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรง ตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) โดยที่มหาวิทยาลัยจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการ สมัครในครั้งนี้และผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายใด ๆ ได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบุคคลและพัฒนา กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โทรศัพท์ 0-2544-8522

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ