กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 5 อัตรา

 

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน 5 อัตรา ตั้งแต่ที่ 4-21 มกราคม 2565

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1  รับสมัครทหารกองหนุนสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน

1.1 ตำแหน่ง เสมียนกองร้อย (ชกท.710) ร้อย.บก.บชร.1 (อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า
1.2 ตำแหน่ง เสมียน (ชกท.710) พัน.สบร.21 บชร.1 อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า
1.3 ตำแหน่ง เสมียนส่งกำลัง (ชกท.760) ศคบ.บชร.1 (อัตรา ส.อ.) เหล่า ส.
1.4 ตำแหน่ง นายสิบธุรการและกำลังพล (ชกท.716) พัน.ซบร.21 บชร.1 (อัตรา ส.อ.) ไม่จำกัดเหล่า
1.5 ตำแหน่ง พลขับ (ชกท.640) ร้อย.ขส. รยบ.เบา บชร.1. (อัตรา ส.อ.) เหล่า ขส.

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เพศชาย เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรืออย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
2.1.1 สำเร็จการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็น ทหารกองหนุนแล้ว
2.1.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว 2.2 ผู้สมัคร และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร มีอวัยวะรูปร่างลักษณะ ท่าทางและขนาดร่างกาย เหมาะแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.8 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการ
2.9 ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิดฐาน ประมาท หรือลหุโทษ
2.10 งดรับสมัครนายสิบกองหนุนที่มียศ จ.ส.ต. จ.ส.อ. กลับเข้ารับราชการ


3. คุณสมบัติ
3.1 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ (ในวันรับสมัคร) นับตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497
3.2 สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนด จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ บรรจุ ตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.3 ตำแหน่ง พลขับ รับทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น

กำหนดการรับสมัคร ผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับ ราชการ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด และยื่นหลักฐานการสมัครได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 เลขที่ 480 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240 ตั้งแต่วันอังคาร ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2565 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2565 ในวันเวลาราชการ โดยให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายละเอียดตามผนวก ก อย่างเคร่งครัด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ