สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครผู้ปฏิบัติงาน 8 อัตรา

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2564

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 2/2564

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 รหัสตำแหน่ง 01 สถาปนิก 1 อัตรา
สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม
3) หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคี สถาปนิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสนุนการออกแบบและวางผังชุมชน โดยเน้นกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถดำเนินการออกแบบ วางแผน บริหารงานก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตนเอง
5) สามารถจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลข้อมูล และการเขียนรายงาน
6) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น GIS

2.2 รหัสตำแหน่ง 02 วิศวกร 2 อัตรา สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน 1 อัตรา สังกัด สำนักพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 1 อัตรา
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม)หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3) มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับชุมชน
4) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น การออกแบบโดยใช้โปรแกรมโครงสร้าง STAAD, โปรแกรม GIS
5) หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.3 รหัสตำแหน่ง 03 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา สังกัด สำนัก เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ จัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา .Net (C#), HTML5, PHP หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Web Application ได้อย่างน้อย 1 ภาษา
4) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้
5) มีทักษะในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานให้แก่เพื่อนร่วมงานและผู้ใช้งาน
6) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
7) หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application และ Web Service หรือ API จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
8) หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4 รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา สังกัด สำนักการเงินและบัญชี
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
3) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ เป็นอย่างดี
4) มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ภาษีอากรและกฎหมาย เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
5) มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต

2.5 รหัสตำแหน่ง 05 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สังกัด สำนักตรวจสอบภายใน
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบภายใน
4) มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องใช้ในการตรวจสอบ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
5) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office

2.6 รหัสตำแหน่ง 06 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา สังกัด สำนักผู้อำนวยการ
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
3) หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศ อย่างน้อย 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4) หากมีคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อย 700 คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5) มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการทำงานแบบภาคีความร่วมมือ
6) มีความคล่องตัว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
7) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบได้ดี
8) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
9) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

2.7 รหัสตำแหน่ง 07 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา สังกัด สำนัก ประสานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน
1) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ
3) สามารถสรุปและเขียนรายงานเชิงวิชาการได้
4) ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในเวลา 16.30 น. ของวันที่กำหนดเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2378 8300-9 ต่อ 8266 , 8777 สำหรับเอกสาร ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ นอกจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงหนังสือรับรองการทำงาน ให้นำมาในวันที่ท่านเข้ารับการ สัมภาษณ์ หากไม่มีหนังสือรับรองการทำงานสถาบันจะไม่พิจารณาค่าประสบการณ์ให้
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มกราคม 2564

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ