โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน (ชาย,หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ

1. พนักงานบริการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานบริการ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก 1 อัตรา (ชาย/หญิง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา ของผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ งดรับผู้สมัครบุคคลพลเรือนชาย ที่เกิดในปี 2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
1.4 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดี สำหรับผู้มีประวัติคดีอาญาและไม่กรอกลงในใบสมัครและไม่แจ้งข้อเท็จจริง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครตามความเป็นจริง อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบก ได้ในภายหลัง และหาก ตรวจสอบพบในภายหลังจะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ ดังนั้น จึงขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาไม่จ้าง หรือระงับการจ้างในภายหลังได้
1.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
1.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
1.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานของรัฐ
1.9 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (เฉพาะผู้ที่ผ่านการตรวจ เลือกทหารแล้ว ต้องมีความสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 76/79 เซนติเมตร ส่วนผู้ที่อายุยังไม่ถึง เกณฑ์ตรวจเลือกทหาร ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 เซนติเมตร และขนาดรอบอก 75/78 เซนติเมตร) ค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index) BMI = น้ำหนักตัว (หน่วยเป็นกิโลกรัม)/ส่วนสูงกำลังสอง (หน่วยเป็นเมตร) โดยมีผลการวัดดัชนี ความหนาของร่างกายอยู่ในเกณฑ์ปกติ (18.5 – 22.9 หรือโดยอนุโลมได้ไม่เกิน 27.9)
1.10 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.11 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง สูงสุด หากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่เป็นผู้มีทัศนคติที่ดี และไม่มีความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติในการจ้างเป็นพนักงานราชการ หรือพบว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกได้ในภายหลัง ดังนั้นจึงขอ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่จ้างหรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการจ้างในภายหลังได้

กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มกราคม 2565
ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สธ.ทบ. ประจำปี 25” โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ และกรอกใบสมัครสอบใน Google Form จากลิ้งค์ที่กำหนด
กลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สธ.ทบ. ประจำปี 65”
ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร ตามข้อ 2 เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ส่งเข้า ID Line : knannapat และถ่ายภาพหน้าจอส่งเข้ากลุ่มไลน์ “การสอบคัดเลือกพนักงานราชการ รร.สธ.ทบ. ประจำปี 65” เพื่อยืนยันการส่งเอกสารตามกำหนดการรับสมัครสอบ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ