วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

 

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการทัพบก รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานสนับสนุน (ชาย/หญิง) อัตราค่าตอบแทน เป็นรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานบริการ (ชาย) อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือนๆ ละ 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท) 1 ตำแหน่ง


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2.1 เป็นชาย/หญิง ผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันแรก)
2.3 ตำแหน่งตามข้อ 1.1 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (สาขาการบัญชี) โดยจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตวิชาบัญชี ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
2.4 ตำแหน่งตามข้อ 1.2 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลาย (ม.6)
2.5 ไม่เป็นบุคคลพลเรือนชายที่เกิดในปี พ.ศ. 2544 – 2545 ซึ่งต้องเข้ารับการตรวจ เลือกทหารกองประจำการ ในปี พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และไม่เป็น ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทุกกรณี
2.6 มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2564
2.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลหรือ อยู่ในระหว่างดำเนินคดี ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ หรือไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และเป็นผู้ที่เลื่อมใสในระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.8 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงาน อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.9 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.12 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงกว่าที่กำหนด หากสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการได้ จะเรียกร้องใช้สิทธิเกินกว่าคุณวุฒิที่กำหนดไว้มิได้
3. สำหรับผู้ที่ขาดคุณสมบัติในข้อ 2.8 อนุโลมให้สมัครสอบได้แต่หากผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนวันทำสัญญาจ้าง

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (0730 – 1530) ณ บริเวณหน้าห้องรับ-ส่ง กองธุรการ วิทยาลัยการทัพบก ถนนเทอดดำริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ