สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาแพทย์แผนไทย

3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ อัตรา ค่าตอบแทน 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาชาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชานิติศาสตร์

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าตอบแทน 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (ใช้วุฒิที่สูงกว่านี้ไม่ได้) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน

7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าตอบแทน 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ใช้วุฒิที่สูงกว่านี้ไม่ได้) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

8. ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก 1 อัตรา ค่าตอบแทน 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่ https://stpho.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ