เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครพนักงาน 22 อัตรา บัดนี้-30 ธ.ค.64

 

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ)
(1) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400.- 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

(2) ผู้ช่วยครู (กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์) 1 อัตรา ค่าตอบแทนขั้นต่ำ เดือนละ 15,000.-15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

(3) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400. บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษาวิชา บัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)
(1) พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 มีความรู้ความสามารถในการขับรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ที่ได้ ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

(2) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี
2. ได้รับใบอนุญาตขับรถ ตรงตามที่กฎหมายกำหนด ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา ที่ได้ปฏิบัติจากหน่วยงานหรือนายจ้างเดิม ไม่น้อยกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ภารโรง (สถานศึกษา) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สามารถอ่าน เขียน ภาษาไทยได้
2. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญทางช่างไม้ ช่างปูน และซ่อมแซม บำรุงรักษา อุปกรณ์การเรียน การสอน อาคารสถานศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ได้
3. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน

(2) คนงานประจำรถขยะ 7 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ไม่ระบุ)

(3) คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้า

(4) คนงาน 4 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 17-30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานการสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ