สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 70 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัย ชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม

2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) โรงพยาบาลหนองเสือ 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข)

3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเวชระเบียน

4. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

5. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 4 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

6. ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 6 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการ แพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

7. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 3 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา

8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 อัตรา ค่าจ้าง 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม

10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา ค่าจ้าง 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางทันตกรรม

11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงินและบัญชี

12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทุกสาขาวิชา

13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา

14. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่าง ไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์

15. ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสมารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และเคยผ่านงานด้านที่เกี่ยวข้อง มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นหรีมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
5. ทั้งข้อ 1 ถึงข้อ 4 ต้องมีความรู้ ความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทย ไม่น้อยกว่า นาทีละ 35 คำ หรือพิมพ์ดีดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า นาทีละ 40 คำเดียวกัน

16. ตำแหน่งพนักงานบริการ 9 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

17. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร 3 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

18. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

19. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญในการสนับสนุนงานการแพทย์แผนไทย/แผนไทย ประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
2. ได้รับประกาศนียบัตรไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า และ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการ นวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยหรือหน่วยงานที่ผ่านการ รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

20. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
3. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

21. ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 24-30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 581 6454 ต่อ 202

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ