องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครพนักงานจ้าง 5 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-30 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการ ใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือ หน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้าน การใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน 9,400 – 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย ซึ่งมีระยะเวลา การศึกษาไม่อย่างกว่า 2 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
2 ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข การพยาบาล โภชนาการ การแพทย์แผนไทย พยาธิวิทยา เซลล์วิทยา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 9,400 – 11,500 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

3. พนักงานวิทยุ  1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2 ได้รับใบอนุญาตหรือใบประกาศหรือหนังสือรับรองผ่านการอบรมการใช้วิทยุสมัครเล่น หรือวิทยุสื่อสาร มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
3 มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

4. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ ความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยขับรถยนต์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้างนั้น
– ได้รับใบอนุญาต ขับรถยนต์ตามกฎหมาย ประเภทที่ 1 ขึ้นไป
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

พนักงานจ้างทั่วไป

5. ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)

ผู้ใดประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่น ใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วย ชุดสุภาพ) ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 0 7334 9789 หรือทางเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ