ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้ง 8 ผู้ว่าราชการจังหวัด คนใหม่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง 8 ผู้ว่าราชการจังหวัด คนใหม่ รองผู้ว่าฯระนอง นั่งผู้ว่าฯชุมพร สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ขยับขึ้นผู้ว่าฯตาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม

วันที่ 17 ธ.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 8 ราย ดังนี้

1. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร สำนักงานปลัดกระทรวง

2. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สำนักงานปลัดกระทรวง

3. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวง

5. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา สำนักงานปลัดกระทรวง

6. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานปลัดกระทรวง

7. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารถภัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปลัดกระทรวง

8. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ