กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครเข้ารับราชการ 16 อัตรา

 

 

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุน เข้ารับราชการ 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-14 มกราคม 2565

รายละเอียดการรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2565

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จะทำการเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ. ) จำนวน 16 อัตรา ในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ช่างยานยนต์ 4 อัตรา
1.2 ช่างเขียน 1 อัตรา
1.3 เสมียน 4 อัตรา
1.4 พลวิทยุ 1 อัตรา
1.5 พลขับรถ 6 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน
2.1.1 บุคคลพลเรือนชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิด ระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546) และงดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และงดรับบุคคล จำพวกที่ 2,3,4
2.1.2 ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ. 2546)
2.1.3 ทหารกองประจำการ ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ, ทหารกองเกินที่ร้องขอ สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และครบกำหนดปลดประจำการใน 1 พ.ค. 65
2.2 ผู้สมัคร และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร, นายทหารประทวน, นายตำรวจสัญญาบัตร และนายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อยู่แล้ว มารดา จะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.4 บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่มผ้า และมีลักษณะที่ไม่มีขนาดใหญ่ จนน่าเกลียด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
2.5 ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่บกพร่องในศีลธรรม และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ประพฤติตัว เป็นภัยต่อสังคม
2.6 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มี ประวัติคดีอาญาต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ ซึ่งหากตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุ
2.7 ไม่เคยออกจากการเป็นข้าราชการทหารประจำการ เพราะความประพฤติ บกพร่อง หรือ ถูกไล่ออกมาก่อน
2.8 ทหารกองหนุนที่มี ยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. งดรับสมัคร
2.9 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง ช่างยานยนต์
3.1.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 หรือ บุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546) และงดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544
3.1.2 มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษา ม.3 แล้วศึกษาต่อในระดับ ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

3.2 ตำแหน่ง ช่างเขียน
3.2.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4,5 หรือ บุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546)
3.2.2 มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษาจาก ม.3 แล้วศึกษาต่อ ในระดับ ปวช.) ประเภทสาขาวิชา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาจิตรกรรม, สาขาเคหภัณฑ์, สาขา ศิลปหัตถกรรม , สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาศิลปะ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

3.3 ตำแหน่ง เสมียน
3.3.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546)
3.3.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มัธยมศึกษาตอนต้น ) ตามแผนการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.3.3 มีความรู้ทางด้านพิมพ์ดีด และ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

3.4 ตำแหน่ง พลวิทยุ
3.4.1 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546 )
3.4.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มัธยมศึกษาตอนต้น ) ตามแผนการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

3.5 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.5.3 เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (ครบ 22 ปีบริบูรณ์ใน พ.ศ.2565) แต่ไม่เกิน 30 ปี
3.5.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3.5.3 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 14 ม.ค.65 ในวันและเวลาราชการ
สถานที่รับสมัคร ณ โรงพลศึกษา กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
บุคคลพลเรือนชาย และทหารกองหนุน ที่สนใจสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี (ฝ่ายกำลังพล) ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 โทร. 0-3747-1078, 0-3747-1439 ต่อ 63311 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ