เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 14 อัตรา

 

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครผู้ช่วยครู และพนักงานจ้าง 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (บุคลากรทางการศึกษา)

พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. สายงานการสอน
1.1 ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู วิชาเอกอนุบาล อนุบาลศึกษา การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัยศึกษา การปฐมวัยศึกษา การอนุบาลศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมแสดงฉบับจริง
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

1.2 ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ระดับ ประถมศึกษา สถิติ สถิติประยุกต์ การสอนคณิตศาสตร์ สถิติคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์สถิติ คณิตศาสตร์และ เศรษฐมิติ คณิตศาสตร์ศึกษา การศึกษาคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมแสดงฉบับจริง
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

1.3 ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู วิชาเอกศิลปะ ศิลปศึกษา ศิลปไทย ศิลปะไทย ศิลปกรรม ศิลปกรรม ศึกษา ศิลปกรรมศาสตรศึกษา จิตกรรม ทัศนศิลป์ ศิลปะตกแต่ง ประยุกต์ศิลปศึกษา ศิลปวิจารณ์ ภาพพิมพ์ ประติมากรรม นิเทศศิลป์ วิจิตรศิลป์ ออกแบบทัศนศิลป์ สื่อนฤมิต นฤมิตศิลป์ ศิลปะไทยแขนงวิชาออกแบบศิลปะ สถาปัตยกรรมไทย ศิลปะไทยแขนงวิชาจิตรกรรมไทย ศิลปะไทยแขนงวิชาช่างสิบหมู่ (ช่างเขียน) ศิลปะไทยแขนง วิชาช่างสิบหมู่ (ช่างรัก)
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมแสดงฉบับจริง
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

1.4 ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู วิชาเอกภาษาไทย การสอนภาษาไทย การสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา วิธีสอนภาษาไทย ภาษาและวรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย วรรณคดีไทย ภาษาไทยศึกษา ไทยศึกษา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทยและการสื่อสาร
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมแสดงฉบับจริง
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

1.5 ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกการศึกษาพิเศษ
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ จิตวิทยาการศึกษาพิเศษ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ ได้รับการบรรจุแต่งตั้งพร้อมแสดงฉบับจริง
อัตราเงินเดือน 15,000-15,800 บาท

– พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ
1.1 ครูสอนเด็กด้อยโอกาส 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คุณวุฒิ ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางการศึกษา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

– พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ยาม 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการต่อสู้ป้องกัน และมี ร่างกายแข็งแรง
อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ : – อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 9,000.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท

1.2 คนสวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้จัดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดัด อัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ
อัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ 9,000.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท

**ผู้ช่วยครู = ครูอัตราจ้าง

การรับสมัครสรรหา และเลือกสรร
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย พร้อมค่าธรรมเนียม การสมัคร พนักงานจ้างตามภารกิจ 100 บาท) (พนักงานจ้างทั่วไป 50 บาท) สอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่ ฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย หมายเลขโทรศัพท์ 02 363 9800 ต่อ 833

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ