เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน และจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา

 

 

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน และจ้างเหมาบริการ 30 อัตรา(++) ตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2564

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์ป้องกันและรักษาป่า และพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตำแหน่ง
2.1.1 ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า 30 อัตรา
2.1.2 พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน หลาย อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
ที่
(11) ไม่เป็นโรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง วัณโรคระยะแพร่ กระจายเชื้อ โรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก.พ. กำหนด

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นหลักฐานการสมัครและหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์พิทักษ์ป่าภูเขียวที่ 2 (ปางม่วง) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตำบลทุ่งลุยลาย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 – วันที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
สอบถามเพิ่มได้ที่ 0970027290 หรือ 0802138631

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!