กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครเจ้าหน้าที่ 10 อัตรา บัดนี้-16 ธ.ค.64


 

กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ธันวาคม 2564

กองโรคติดต่อทั่วไป รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่นด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2) สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
3) ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ดี
4) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ (ปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ) 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 17,000.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2) สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์
3) ใช้โปรแกรม Microsoft Office และอินเทอร์เน็ตได้ดี
4) มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (กรณีส่งหลักฐานเป็นระยะเวลาที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา) หรือติดต่อสอบถาม และขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารทั่วไป กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 0 2590 3162

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ