สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงาน 15 อัตรา

 

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565

สำนักการระบายน้ำ รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวที่รับสมัคร
กองระบบท่อระบายน้ำ กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 1
* – ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท

กลุ่มงานบำรุงรักษาท่อระบายน้ำ 2
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 4,400.- บาท
– ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 5 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท

กลุ่มงานวิศวกรรมท่อระบายน้ำ
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท
– ตำแหน่งพนักงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท

กลุ่มงานซ่อมระบบท่อระบายน้ำ
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท
– ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ 8,690.- บาท

** อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น**

3.3 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.3.1 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย


3.3.2 ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องจักรกลขนาดเบา หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

3.3.3 ตำแหน่งพนักงานทั่วไป
– มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้สมัครสอบและคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตาม ประกาศนี้ ครบถ้วนภายในวันปิดรับสมัคร หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครสอบและคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติ ไม่ครบถ้วน จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบและคัดเลือกตั้งแต่ต้น

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่บริเวณชั้น 1 อาคาร 2 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันเวลาราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ