มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 17 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1

1. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาปฐมวัย 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง 2. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2. พร้อมใบสมัคร

2. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาการประถมศึกษา หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
2. กรณีคุณวุฒิที่สมัครตามข้อ 1 ไม่ใช่สาขาวิชาการประถมศึกษา ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา เท่านั้น
3. กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัคร ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียวไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 3 พร้อมใบสมัคร

3. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโททางการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้อง
2. กรณีคุณวุฒิที่สมัครตามข้อ 1 ไม่ใช่สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เท่านั้น
3. กรณีใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัคร ต้องทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 หรือ
– TOEFL ITP) ระหว่าง 550 – 600 คะแนน หรือ
– TOEFL (IBP) ระหว่าง 60 – 78 คะแนน หรือ
– TOEIC (TP) ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 4 พร้อมใบสมัคร

4. อาจารย์ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. มีประสบการณ์ทางการสอน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ – หรือการค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กำหนด อย่างน้อย 5 รายการ ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 3 พร้อมใบสมัคร

5. อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 . ได้รับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
2. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนดอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
5. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 5 พร้อมใบสมัคร

6. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาศิลปศึกษา (ศิลปะการแสดงศึกษา)
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 3 พร้อมใบสมัคร

7. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์
2. กรณีใช้วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทในการสมัคร ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระในลักษณะเดียวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 4 พร้อมใบสมัคร

8. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน) 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีจีน สาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือภาษาศาสตร์ ประยุกต์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์จีน สาขาวิชาวัฒนธรรมจีน สาขาวิชาธุรกิจจีนและการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาจีน ,
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 และหรือ 3 พร้อมใบสมัคร


9. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอก สาขาวิชานิติศาสตร์
2. มีประสบการณ์การสอนในระดับสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3 . มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 3 พร้อมใบสมัคร

10. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษอเมริกัน สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษานานาชาติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาการแปล หรือสาขาวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านภาษาอังกฤษ
3. ระดับปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียวไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. มีผลคะแนนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
– IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 6.0 หรือ – TOEFL ITP) ระหว่าง 550 – 600 คะแนน หรือ
– TOEFL (IEP) ระหว่าง 60-70 คะแนน หรือ
– TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน
5. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 5 พร้อมใบสมัคร

11. อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโททางด้านภาษาไทย สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาคติชนวิทยา สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (การสอนภาษาไทย)
2. ระดับปริญญาตรีต้องสำเร็จการศึกษาทางด้านภาษาไทย
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย สาขาวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ สาขาวิชาคติชนวิทยา สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน การสอนภาษาไทย)
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ. กำหนดอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 3 พร้อมใบสมัคร

12. อาจารย์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาวิชาการโรงแรม หรือสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ระดับปริญญาโทต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระลักษณะเดียว ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

13. นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2 . มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนักศึกษา หรือการทำงานเป็นผู้นำ นักศึกษา สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย) ในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ทั้งนี้ ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 พร้อมใบสมัคร

14. เจ้าหน้าที่วิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
2. ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ACT – IFOAM) และผ่านการฝึกอบรม GMP (Codex/HACCP)
3. มีประสบการณ์ในด้านการเป็นคณะทำงานและที่ปรึกษาโครงการ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
4. มีประสบการณ์ในการเขียนข้อเสนอโครงการต้านกัญชา และหรือด้านเกษตรอินทรีย์ ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 – 4 พร้อมใบสมัคร

2. อัตราค่าจ้าง
2.1 สายวิชาการ
2.1.1 คุณวุฒิปริญญาเอก 31,500 บาท
2.2.2 คุณวุฒิปริญญาโท 26,250 บาท

2.2 สายสนับสนุน
2.2.1 คุณวุฒิปริญญาตรี
อัตราค่าจ้างรายเดือน 19,500 บาท

หมายเหตุ : จ่ายค่าจ้างตามคุณวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ที่กำหนด
ตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

วิธีการและวัน เวลาที่รับสมัคร
สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกใบสมัครที่ลิงก์หน้าเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล www.dhrm.cmru.ac.th และแนบไฟล์เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมชำระค่าธรรมเนียม การสมัครสอบแข่งขันผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ เลขที่บัญชี 501 – 0 – 19406 – 6 ชื่อบัญชี “ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 (ระบบสมัครงานออนไลน์ จะปิดรับสมัคร ณ เวลา 24.00 น.)
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น B1 อาคารอำนวยการ และบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 00-5388-5322, 062-3104901

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ