เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงาน 70 อัตรา 16-27 ธ.ค.64

 

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 70 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-27 ธันวาคม 2564

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

1. สำนักปลัดเทศบาล
พนักงานจ้างทั่วไป
1.1 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 5 อัตรา
1.2 ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ  4 อัตรา
1.3 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา

2. สำนักการคลัง
พนักงานจ้างทั่วไป
2.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมยานยนต์) 4 อัตรา
2.2 ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา

3. สำนักการช่าง
พนักงานจ้างทั่วไป
3.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 13 อัตรา

4. สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
4.1 กลุ่มงานบริการรักษาความสะอาด
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ)  3 อัตรา
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป (พนักงานประจำรถรถดูดสิ่งปฏิกูล) 2 อัตรา
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนงานกวาดถนน) 12 อัตรา
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป (คนงานประจำรถขยะ) 8 อัตรา
4.2 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา
4.2 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป1 อัตรา
4.2 กลุ่มงานบริการสาธารณสุข
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

5. สำนักการศึกษา (งบเงินอุดหนุน)
พนักงานจ้างทั่วไป
5.1 ตำแหน่งภารโรง 3 อัตรา
5.2 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็กเล็ก 1 อัตรา
5.3 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 2 อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ
5.4 ตำแหน่งจนท.สนับสนุนการสอน (งานธุรการ) 2 อัตรา
5.5 ตำแหน่งจนท.สนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี) 1 อัตรา

6. กองวิชาการและแผนงาน
พนักงานจ้างทั่วไป 
6.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

7. สำนักการประปา
พนักงานจ้างทั่วไป
7.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

8. กองสวัสดิการสังคม
พนักงานจ้างทั่วไป
8.1 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

9. กองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน
พนักงานจ้างทั่วไป
9.1 งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
– ตำแหน่งคนงานทั่วไป 1 อัตรา

คุณสมบัติสำหรับการจ้าง
พนักงานจ้างทั่วไป
ไม่จำกัดวุฒิ มีความสามารถตามที่กำหนด(ดูในประกาศ)
ยกเว้นพนักงานดับเพลิง,พนักงานเทศกิจ วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า

คุณสมบัติสำหรับการจ้าง
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน (งานธุรการ/บันทึกข้อมูล)
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2.2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน (การเงินและบัญชี)
คุณสมบัติสำหรับการจ้าง
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการ ศึกษะวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการ ศึกษะวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมีการศึกษะวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. รับรอง กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

อัตราเงินเดือน
พนักงานจ้างทั่วไป เงินเดือน 10,000 บาท (รวมค่าครองชีพ)
พนักงานจ้างตามภารกิจ เงินเดือน 11,400 บาท (รวมค่าครองชีพ)

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเองได้ที่ จุดรับสมัครด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30- 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ และมีสิทธิสมัครเข้ารับ การเลือกสรรเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ