กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา

 

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน และทหารกองหนุนเข้ารับราชการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-14 มกราคม 2565

กองพลทหารราบที่ 4 รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 พลขับรถ (ชกท.120, 612, 640, 642) 6 อัตรา
1.2 เสมียน (ชกท.710, 711, 716, 720, 722, 750, 760, 764, 941) 2 อัตรา
1.3 ช่างวิทยุ (ชกท.276, 315) 1 อัตรา
1.4 พลวิทยุโทรเลข (ชกท.053) 1 อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 ผู้สมัคร, บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2.2 เป็นชายที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปี พุทธศักราช 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2457)
2.3 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 พุทธศักราช 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
2.4 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาอื่น ๆ ต้องแจ้งต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัครและกรอกลงในใบสมัครเป็นลายลักษณ์อักษรตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบใน ภายหลัง จะระงับการบรรจุบุคคลนั้น และยืนยันในใบสมัครในการไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
2.5 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุข และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.7 มีคุณวุฒิและมีความรู้พิเศษตามตำแหน่งที่รับสมัคร สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนดไว้ จะใช้คุณวุฒิต่าง ๆ ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
2.8 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่ การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกายไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด, ศัลยกรรม, ระเบิดหู และไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
2.9 งดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิดปีพุทธศักราช 2544 – 2545 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พุทธศักราช 2497
2.10 ประเภทบุคคลที่จะมีสิทธิ์สมัครสอบ
2.10.1 บุคคลพลเรือนชาย เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2505 นับถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2544)
2.10.2 ทหารกองหนุน เป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2547) และสำเร็จหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึงชั้นปีที่ 5 หรือผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหาร กองเกินเข้าประจำการมาแล้ว หรือปลดจากประจำการแล้ว
2.11 กองพลทหารราบที่ 4 ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาบรรจุตำแหน่งดังกล่าว ในกรณี คุณสมบัติไม่ครบถ้วน


3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ
3.1.1 ต้องเป็นทหารกองหนุนเท่านั้น (ตำแหน่งนี้งดรับบุคคลพลเรือน) อายุตั้งแต่ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปีพุทธศักราช 2535 ถึง 2543)
3.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า กับมีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่า ที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ ไม่ได้
3.1.3 สามารถขับรถยนต์ทหารได้ และต้องผ่านการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาต พิเศษสำหรับขับรถยนต์ทหารจาก โรงเรียนขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก

3.2 ตำแหน่ง เสมียน
3.2.1 ต้องเป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปี พุทธศักราช 2535 ถึง 2547)
3.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้ คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.2.3 สามารถพิมพ์หนังสือราชการโดยใช้คอมพิวเตอร์ และมีทักษะหรือความรู้ ในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

3.3 ตำแหน่ง ช่างวิทยุ
3.3.1 ต้องเป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2564 นับถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปี พุทธศักราช 2535 ถึง 2547)
3.3.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้ คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.3.3 มีความรู้ความสามารถในการซ่อมวิทยุและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

3.4 ตำแหน่ง พลวิทยุโทรเลข
3.4.1 ต้องเป็นบุคคลพลเรือน หรือทหารกองหนุน อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในปีพุทธศักราช 2565 นับถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 (ต้องเกิดปี พุทธศักราช 2535 ถึง 2547)
3.4.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้ คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
3.4.3 มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เครื่องมือสื่อสาร และการปรนนิบัติ บำรุงเครื่องมือสื่อสารได้ดี

รับสมัคร : วันที่ 13 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 0830 ถึงเวลา 1130 และ ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 1300 ถึงเวลา 1630 ณ อาคารอเนกประสงค์ กองพลทหารราบที่ 4 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายกำลังพล กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5524 5070 – 9 ต่อ 73254 ในเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ