กรมขนส่ง ชวน TAXI OK ลงทะเบียนแอปฯใหม่ เริ่ม 15 ธ.ค.นี้

กรมการขนส่งทางบก เปิดตัวแอปฯ DLT Driver ชวนคนขับ TAXI OK ลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อติดตามการทำงานของรถ เริ่ม 15 ธ.ค. นี้

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งฯ ได้ดำเนินมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถควบคู่ไปกับมาตรการยกระดับการให้บริการของรถยนต์รับจ้างให้สอดรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

โดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบควบคุม ตรวจสอบ และติดตามรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (รถแท็กซี่) ซึ่งได้จัดทำ แอปพลิเคชั่น “DLT Driver” มาใช้ในการติดตามการทำงานของรถ เช่นเดียวกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) เพิ่มทางเลือกสำหรับกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ที่จดทะเบียนตั้งเเต่เดือนพฤศจิกายน 2560

TAXI OK อันเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม และลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการส่งข้อมูลของอุปกรณ์ GPS ให้กับผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่

ทั้งนี้ เจ้าของรถหรือผู้ประกอบการรถ TAXI OK ที่จดทะเบียนในกรุงเทพฯ สามารถยื่นคำขอการใช้แอปพลิเคชั่น DLT Driver ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 3 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับรถ TAXI OK ที่จดทะเบียนในส่วนภูมิภาคสามารถเดินทางมายื่นความประสงค์ได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดที่รถนั้นจดทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้แอปพลิเคชั่น DLT Driver จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียนในส่วนของการลงทะเบียนรถ ในกรณีที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา

ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ กรณีที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจ 2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาใบคู่มือจดทะเบียน


สำหรับการลงทะเบียนผู้ขับรถ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน และใบอนุญาตขับรถสาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถทุกประเภทชนิดที่ 1 – 4 ที่ยังไม่สิ้นอายุ

โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร บันทึกข้อมูล แนะนำขั้นตอนวิธีการติดตั้งและใช้งานแอป DLT Driver ในอุปกรณ์สื่อสารของผู้ขับรถ นำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อตรวจสอบการทำงานของแอป ซึ่งจะต้องส่งข้อมูล Real-time เข้าที่ศูนย์บริหารจัดการรถแท็กซี่ของกรมการขนส่งทางบก หากข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน ผู้ขับรถก็จะสามารถใช้งานแอปฯ DLT Driver ได้ทันที

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า ผู้ขับรถแท็กซี่ที่ใช้งานแอปพลิเคชั่น DLT Driver มีหน้าที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นทุกครั้งที่ขับรถ เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกสามารถติดตาม ตรวจสอบการให้บริการได้เช่นเดียวกันกับระบบ GPS ซึ่งถือเป็นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มแท็กซี่

อย่างไรก็ตาม หากพบว่า ผู้ขับรถแท็กซี่รายใดไม่เปิดใช้งานแอปพลิเคชั่นเพื่อติดตามการเดินรถ หรือมีการตรวจสอบย้อนหลังพบว่า ไม่มีการใช้งานแอปฯ จะมีความผิดฐานไม่ใช้ส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท บันทึกประวัติการกระทำความผิดและตัดแต้มใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามมาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถอีกด้วย

 

ข่าวจาก : ประชาชาติธุรกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ