รพ.นครพนม รับสมัครลูกจ้าง29อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ประกาศนียบัตร/ป.ตรี


 

โรงพยาบาลนครพนม รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงพยาบาลนครพนม

นายแพทย์ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานองค์กรแพทย์) ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ และ ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จาก แพทยสภา และได้หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เปรียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานรังสีวิทยา) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

นักกิจกรรมบำบัด (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายภาพบำบัดทาง กิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด

เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน) (ปฏิบัติงานที่งาน EMS)

 • – ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง เวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน
 • – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทางเวชกิจฉุกเฉิน

เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงานที่งานเวชระเบียน)

 • – ได้รับประกาศนียบัตร ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอน ปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิติ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ
 • – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางการพยาบาล เวชสถิติ

ผู้ช่วยทันตแพทย์ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานทันตแพทย์)

 • – มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ

พนักงานสื่อสาร (ปฏิบัติงานที่งาน EMS)

 • – มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรหรือกำลังศึกษาหลักสูตร EMT ( 110 ชม.ขึ้นไป)
 • -ได้รับวุฒิ ปวช. ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม ทาง คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางโสตทัศนศึกษา ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทาง อิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ผู้ช่วยพยาบาล (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล) ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

พนักงานประกอบอาหาร (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานโภชนาการ)

 • – ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • – มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และไม่สูบบุหรี่
 • – มีประสบการณ์ผ่านการฝึกงานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปรุง และประกอบอาหาร

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

พนักงานประจำห้องยา (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม)

 • – ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • – เพศชาย

พนักงานทั่วไป (ปฏิบัติงานที่กลุ่มการพยาบาล) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้รับวุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษา หรือชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นอย่างใดเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลนครพนม ตั้งแต่วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!