โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา

 

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564

จังหวัดสงขลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 21 ตำแหน่ง
1.2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 3 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 008.3/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
1.3 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา 1 ตำแหน่ง
อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตาม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 008.1/ว 20 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
3.2.1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ
ด้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
(4) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการ พยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3.2.2 ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
(2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
(3) ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค
(4) ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียด รับใบสมัคร และยื่นใบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.
ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ผู้ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตำแหน่งระดับปฏิบัติการ ตำแหน่งละ 200 บาท
เมื่อสมัครคัดเลือกแล้ว ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่มีการ ยกเลิกการคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด เนื่องจาก มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตจึงจ่ายคืนค่าธรรมเนียมสมัคร คัดเลือกแก่ผู้สมัคร เฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตนั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ