องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงาน 17 อัตรา

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครผู้ช่วยครูและพนักงานจ้างตามภารกิจ 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-21 ธันวาคม 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ)
1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยครู 16 อัตรา
– สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)  2 อัตรา
– สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) 5 อัตรา
– สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 (บ้านนา) 9 อัตรา

1. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาจิตวิทยา และการแนะแนว 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาไทย 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 2 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาพลศึกษา 3 อัตรา
7. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาดนตรีสากล 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
9. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 1 อัตรา
10. ผู้ช่วยครู กลุ่มวิชาภาษาจีน 1 อัตรา
11 ผู้ช่วยครูกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
12 ผู้ช่วยครูกลุ่มวิชาปฐมวัย 2 อัตรา

(ผู้ช่วยครู = ครูอัตราจ้าง)
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่น ที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (เงินอุดหนุน)  1 อัตรา
– สังกัดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสักผดุงวิทย์)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง จากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000.- บาท รวมเป็นเงิน 11,400 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ รับสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) (แต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพียง ตำแหน่งเดียวเท่านั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ