มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ

 

มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 ธันวาคม 2564

มณฑลทหารบกที่ 36 รับสมัครทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.)

ตำแหน่งพลขับรถ (ชกท.640) แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 36 (อัตรา สิบเอก)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดา มารดา เป็นบุคคลสัญชาติไทย
2.2 มีความรู้ไม่ต่ำกว่า ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
2.3 เป็นทหารกองหนุนที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์นับ ตามปี พ.ศ. ส่วนสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร และมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช 2497 และฉบับที่แก้ไข
2.5 มีความประพฤติเรียบร้อยสำหรับผู้มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วย รับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบภายหลัง จะถือได้ว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทาง ราชการอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในภายหลัง ดังนั้น จะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ ในภายหลังได้
2.6 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็น ประมุขและไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.30 นาฬิกา เว้นวันหยุดราชการ ณ กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5671 9698 – 01 ต่อ 70006,70007)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ