ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 อัตรา

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ธันวาคม 2564

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 อัตรา วุฒิการศึกษา ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

สถานที่ปฏิบัติงาน
(1) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
(2) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลราชวิถี
(3) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
(4) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
(5) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังโรงพยาบาลเลิดสิน
(6) ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลรามาธิบดี
(7) หน่วยบริการมีนบุรี
(8) ศูนย์การเรียน
(9) ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
(10) มูลนิธิออทิสติกไทย

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และอายุไม่เกิน 60 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเพื่อน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
2.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เลขที่ 4645 ถ.ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02-2474685-6 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ