เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครพนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง บัดนี้-13ธ.ค.64

 

เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 8 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1-13 ธันวาคม 2564

เทศบาลเมืองคลองหลวง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองคลองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชีการขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการ ธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เงินเดือน 11,400-13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่าน การฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณ วุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง


3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
– มีความรู้ความสามารถในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด

4. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ ความชำนาญในการดับเพลิงได้เป็นอย่างดี
– มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

5. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถยนต์ ประเภท 2)
– มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

6. ตำแหน่ง พนักงานประจำรถขยะ เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

7. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย/เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเหมาะสม มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ที่งาน สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองคลองหลวง ตั้งแต่วันที่วันที่ 1 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครด้วย ลายมือของตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครสอบต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ เลือกตำแหน่งที่สมัคร ได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองหลวง หมายเลขโทรศัพท์ 02 – 901 – 6676 และทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองคลองหลวง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ