โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครพนักงาน 31 อัตรา บัดนี้-15 ธ.ค.64

 

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 31 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2564

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาล ศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งลักษณะปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 800 บาท/วัน

2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
อัตราค่าจ้าง 750 บาท/วัน

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีโปรแกรมสำเร็จรูป,Word,Excel,Power point)
อัตราค่าจ้าง 370 บาท/วัน

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (โปรแกรมสำเร็จรูป,Word,Excel,Power point)
อัตราค่าจ้าง 370 บาท/วัน

5.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
อัตราค่าจ้าง 370 บาท/วัน

6.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
อัตราค่าจ้าง 370 บาท/วัน

7.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) อายุไม่เกิน 35 ปี
2.จบมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.ไม่จำกัดเพศ
4.สุขภาพแข็งแรง รูปร่างสมส่วน
5.อ่านเขียนภาษาอังกฤษและเขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

8.ตำแหน่งพนักงานรังสีการแพทย์และรังสีเทคนิค 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.ไม่จำกัดเพศ
2.สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
3.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

9.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี
2.ไม่จำกัดเพศ
ต.สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือ เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง
4.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
5.อ่าน เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

10.ตำแหน่งพนักงานบริการ 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (นับถึงวันรับสมัคร) แต่ไม่เกิน 45 ปี
2.ไม่จำกัดเพศ
3.สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บ หรือ เคยได้รับอุบัติเหตุ บริเวณกล้ามเนื้อ กระดูก แขน ขา สันหลัง
4. จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) ขึ้นไป
5.อ่าน เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง ชัดเจน
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

11.ตำแหน่งพนักงานบริการ 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร) แต่ไม่เกิน 35 ปี
2.ไม่จำกัดเพศ
3.สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับ ปวช.ขึ้นไป
5.อ่านเขียนภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้องชัดเจน
6.มีความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น word, excel, power point เป็นต้น
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

12.ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันที่สมัคร) แต่ไม่เกิน 35 ปี
2.ไม่จำกัดเพศ
3.สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4.จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

13.ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) อายุตั้งแต่ 18 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันสมัคร)
(2) เพศชาย
(3) มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาต้นหรือตอนปลาย
(4) มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่
อัตราค่าจ้าง 310 บาท/วัน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 3-15 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โรงพยาบาลกันทรลักษ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัคร โดยจะรับสมัครเฉพาะผู้ที่แต่งกายสุภาพและ ประพฤติตนเป็นสุภาพชนเท่านั้น (สุภาพสตรีสวมกระโปรง ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยีนส์รองเท้าแตะ) และต้อง สวมหน้ากากอนามัยเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID 19)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ